Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Υποδιοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η Υ.ΠΕ.), κο. Κυζηράκο Ευάγγελο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ