Μαθηματικά

Πρώτιστος σκοπός της διδασκαλίας της διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι η κοινωνική προσαρμογή και η αυτονομία του μαθητή κατά το μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του.

Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. επιδιώκεται:

  • η εξοικείωση με το μαθηματικό λεξιλόγιο και η κατανόηση και απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων,
  • η απόκτηση, σταθεροποίηση και γενίκευση πρακτικών δεξιοτήτων που απορρέουν από την εφαρμογή των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή και την εργασία,
  • η επίλυση προβλημάτων, η άσκηση στον προβληματισμό και στον υπολογισμό σε δραστηριότητες συναλλαγής στην καθημερινή ζωή των μαθητών και η ενθάρρυνση εφαρμογής των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθημερινότητά τους,
  • η άσκηση των μαθητών στις λογικές διεργασίες και στη μεθοδική σκέψη, με την ενίσχυση της ικανότητας γενίκευσης, διαφοροποίησης, συσχέτισης και εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων,
  • η ανάπτυξη της ενεργητικής συμμετοχής, της παρατηρητικότητας, της συγκέντρωσης της προσοχής, της υπευθυνότητας και της επιμονής των μαθητών.