Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή

Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή
            Ο σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής Επαγγελματικής Αγωγής για τους
μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθημερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική προσαρμογή τους και την μελλοντική ένταξη και ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.
Ειδικότερα, η Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή στοχεύει στην:
  • Πνευματική ανάπτυξη, με την εκπαίδευση για τη ζωή και τις αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας, την παροχή ευκαιριών για αυτοπραγμάτωση και εφαρμογή στην καθημερινή ζωή.
  • Ηθική ανάπτυξη, με την καθοδήγηση των μαθητών για ακριβέστερη αντίληψη και αξιολόγηση της κοινωνικής πραγματικότητας σε θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη θετική αντίληψη για τον εαυτό, την αποδοχή των άλλων, την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους στην κοινωνία.
  •  Κοινωνική και Επαγγελματική ανάπτυξη, με την υποστήριξη των μαθητών για απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων συμπεριφοράς ώστε να καταστούν ικανοί να συμμετέχουν ελεύθερα, υπεύθυνα και ενεργά στις κοινωνικές και επαγγελματικές διαδικασίες.
  • Πολιτισμική ανάπτυξη, με τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των  διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν, την αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού.
  •  Ενίσχυση των δεξιοτήτων στην επικοινωνία τους με άλλα άτομα και κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη πλήρη και ουσιαστική ενσωμάτωσή τους.
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα επαγγέλματα και τις τεχνικές εύρεσης εργασίας.