Οι στόχοι μας

Κύριοι στόχοι της ΕΑΕ είναι:

α) η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) η βελτίωση και αξιοποίηση των ικανοτήτων τους  και δεξιοτήτων τους.

γ) η αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη  στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα.

δ) η αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.